fbpx

Obchodné podmienkyM+H SLOVAKIA s.r.o.
m_h_slovakia_spo_4976daaf6f3ab

Všeobecné obchodné podmienky
Internetový obchod prevádzkuje:
M+H Slovakia s.r.o.
Ku Bratke 1
93405 Levice
IČO : 36536261, IČ DPH : SK 2020156996
Zapísaný v OR Nitra, Oddiel Sro, Vložka č.11915/N

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou M+H Slovakia s.r.o., Ku Bratke 1,93405 Levice, IČO 36536261 (ďalej len "prevádzkovateľ.)
 2. Kupujúcim sa rozumie osoba fyzická alebo právnická, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 3. Objednávkou sa rozumie odoslaný internetový elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho alebo telefonicky realizovaný predaj tovaru. Objednávka vzniká po potvrdení objednávky pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.
 4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenost apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 330,-EUR, oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III. Dodacie podmienky, termíny:

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí objednávky, zvyčajne 2-10 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
 6. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

IV. Kúpna cena, poštovné a balné:

 1. Kúpna cena ( cena vrátene DPH ) je splatná pri prevzatí tovaru na dobierku, u kuriéra alebo doručovateľa Slovenskej pošty, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 2. V cene nie je započítané poštovné a balné.
  - Pre objednávku zrealizovanú nákupom cez e-shop ( formulár, mail, telefonicky) sa účtuje nasledovne:

  Poštovné a balné sa účtuje k cene tovaru v prípade listovej zásielky do 16.60,-EUR/hmotnosti do 400g alebo 400ml = 2,65 EUR pri doručení Slovenskou poštou./ podmienky doručenia štandardné pri podmienkach Slovenskej pošty.

  Poštovné a balné = 5,80 EUR pri doručení kuriérom sa účtuje k cene tovaru v prípade ak je cena tovaru do 50,-EUR/ hmotnosť do 3000g alebo 3000ml. Ak je balík vyššej hmotnosti postupuje sa podľa sadzieb poštovného kuriérskej spoločnosti.

  Poštovné a balné sa neúčtuje ak je cena tovaru vyššia ako 50,-EUR. Doručenie sa realizuje formou kuriérskej spoločnosti.

  - Pre objednávku zrealizovanú cez obchodnícku zónu bude poštovné a balné účtované podľa aktuálnych dodacích podmienok
 3. Tovar sa expeduje len na územie SR.

V. Vrátenie alebo výmena tovaru

 • Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.
 • V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.
 • Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.
 • Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa neúčtuje poštovné a balné.

VI. Záruka, reklamácie, doklady

 • Záručná doba je uvedená výrobcom, resp. distribútorom na každom výrobku. Záruku poskytujeme do doby spotreby, uvedenej na obale tovaru.
 • Právo na záruku zaniká v prípade, že poškodenie bolo spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením, prípadne iným porušením záručných podmienok. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.
 • Zákazník preberá zodpovednosť za doručený tovar podpisom preberacieho protokolu od doručovateľa. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak pri preberaní zásielky je na zásielke viditeľné mechanické poškodenie(diera v obale, zlomená zásielka, viditeľné vonkajšie zmeny), má právo ju kupujúci neprevziať. V takomto prípade bude kupujúci postupovať podľa reklamačného poriadku spoločnosti a o tejto situácii bude čo najskôr informovať predávajúceho. M+H Slovakia s.r.o., nie je zodpovedná za škody spôsobené doručovateľom.

Vo všetkých ostatných prípadoch reklamácie si dôsledne prečítajte náš reklamačný poriadok

VII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov"

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Prípadné ďaľšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , alebo na uvedených telefónnych číslach.

Za spoločnosť:
M+H Slovakia s.r.o.
Ku Bratke 1
934 05 Levice
Slovak republic
tel: +421 36 6333020(1), +421 36 6315 521
mobil: +421 915 102 858, +421 905 313 966, +421 905 563 835
fax: +421 36 6318264
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.mhslovakia.sk


O
Kontakt